Serviciile de sănătate din România

Plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate

Din momentul în care obţineţi primul permis de şedere, pe toate perioadele în care aveţi un drept de şedere în România trebuie să vă plătiţi asigurarea obligatorie de sănătate. Asigurarea se plăteşte lunar, iar valoarea acesteia este influenţată de nivelul veniturilor dumneavoastră impozabile.

Plata asigurării de sănătate este obligatorie şi pentru perioadele în care nu sunteţi în ţară, dacă în această perioadă aveţi un document de şedere valabil în România.

În momentul în care doriţi să vă prelungiţi şederea în România pentru prima dată, Inspectoratul General pentru Imigrări vă va solicita dovada asigurării medicale, iar, în această situaţie, având în vedere că nu aveţi un act de identitate eliberat de autorităţile române, va trebui să vă plătiţi o asigurare de sănătate în sistemul privat, la una dintre companiile de asigurări de sănătate din România

Ulterior obţinerii unui permis care vă conferă un drept de şedere în România, pe care să fie înscris codul numeric personal (CNP) aveţi obligaţia de a dobândi calitatea de asigurat, prin achitarea contribuţiei la fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Sunteţi automat asigurat şi nu trebuie să plătiţi individual asigurarea de sănătate dacă vă aflaţi în una din următoarele situaţii:

 • Aveţi un contract de muncă în România sau lucraţi în baza unei alte forme contractuale prin care vi se transferă lunar contribuţiile către Casa de Asigurări de Sănătate. Puteţi demonstra calitatea de asigurat prin intermediul unei adeverinţe de salariat eliberate de angajator sau de persoana cu care aţi încheiat o altă formă contractuală, în care se menţionează că vi se virează lunar contribuţiile pentru sănătate;
 • Soţul/soţia dumneavoastră lucrează în baza unui contract de muncă sau este asigurată în alt mod (are o altă formă contractuală sau plăteşte individual asigurarea de sănătate). În această situaţie dumneavoastră sunteţi coasigurat şi beneficiaţi de aceleaşi drepturi ca şi persoanele asigurate. Veţi putea demonstra calitatea de coasigurat printr-o adeverinţă de la locul de muncă al soţului/soţiei în care să se specifice că sunteţi coasigurat[1] sau pe baza unei adeverinţe eliberate de casa de sănătate, ca persoană coasigurată;
 • Aveţi mai puţin de 18 ani împliniţi;
 • Aveţi mai puţin de 26 de ani şi sunteţi încadrat într-o formă de învăţământ (elev, student, doctorand) sau sunteţi ucenic;
 • Aveţi mai puţin de 26 de ani, veniţi din sistemul de protecţie a copilului şi nu aveţi venituri din muncă sau ajutor social;
 • Sunteţi pensionar;
 • Aveţi o dizabilitate şi nu realizaţi venituri din muncă, pensie sau ajutoare sociale;
 • Sunteţi femeie însărcinată sau lăuză (aţi născut de maxim 2 luni), nu aveţi venituri sau aveţi venituri sub nivelul salariului minim brut pe economie;
 • Vă aflaţi în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
 • Vă aflaţi în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
 • Vă aflaţi în concediu şi primiţi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu dizabilităţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
 • Sunteţi la închisoare sau vă aflaţi în arest preventiv, dacă nu aveţi venituri;
 • Beneficiaţi de ajutor de şomaj;
 • Beneficiaţi de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001.
Sunteţi asigurat pentru perioadele în care vă aflaţi în centrele de luare în custodie publică, până la momentul ieşirii din ţară sau a obţinerii unui nou drept de şedere în România.

În cazul în care sunteţi din categoria persoanelor care sunt scutite de la plata contribuţiei pentru asigurările de sănătate, va trebui să vă adresaţi Casei de Asigurări de Sănătate pentru a fi înregistrat în sistem, oferind documentele justificative care să ateste faptul că faceţi parte din această categorie de persoane.

În cazul în care nu vă aflaţi în una din situaţiile de mai sus şi nu obţineţi venituri impozabile pe teritoriul României, va trebui să plătiţi asigurarea de sănătate obligatorie, ca persoană fără venituri. Contribuţia pentru persoanele fără venituri reprezintă 5,5% din salariul minim pe economie. Aceasta diferă în funcţie de veniturile impozabile pe care le-aţi obţinut în ultimii 5 ani şi de ultima perioadă pentru care v-aţi plătit asigurarea şi trebuie plătită astfel:

 • pe ultimele 6 luni, dacă nu aţi realizat venituri impozabile şi nu v-aţi achitat contribuţia pentru asigurarea de sănătate în ultimii 5 ani;
 • pe întreaga perioada din ultimii 5 ani în care nu aţi avut asigurare, în cazul în care în acest interval au existat perioade în care aţi obţinut venituri impozabile şi perioade în care nu aţi avut venituri.

Pentru a plăti asigurarea ca persoană fără venituri, în cazul în care nici nu aveţi o firmă cu sediul în România, va trebui să prezentaţi următoarele documente:

  • Copie a documentului de identitate eliberat de IGI (permis de şedere);
  • Certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ONRC care să ateste că nu aveţi o funcţie într-o firmă deschisă în România. Acest certificat se eliberează contra cost, în două zile lucrătoare;
  • Declaraţie autentificată la notarul public care să ateste:

– perioadele din ultimii 5 ani în care aţi avut un drept de şedere în România;
– dacă aţi avut în ultimii 5 ani venituri obţinute în străinătate, impozitate în România;
– dacă aţi avut în ultimii 5 ani venituri în România.

În cazul în care aveţi o societate comercială (firmă) sau sunteţi persoană fizică autorizată (PFA), va trebui să vă achitaţi singur contribuţiile pentru sănătate. Acestea se calculează în funcţie de veniturile realizate şi de alte variabile, motiv pentru care, pentru calcularea acestora trebuie să vă adresaţi Casei de Asigurări de Sănătate din judeţul în care aveţi reşedinţa.

În cazul în care aveţi o firmă sau obţineţi venituri din cedarea folosinţei unor imobile sau din alte surse care presupun impozitarea veniturilor în România, va trebui să vă adresaţi Casei de Asigurări de Sănătate pentru calcularea contribuţiei datorate.

Pentru mai multe detalii despre legislaţia care vi se aplică în calitate de cetăţean străin, puteţi accesa pagina de web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
http://www.cnas.ro/casmb/page/ce-trebuie-sa-faca-un-cetatean-strain.html

IMPORTANT! În cazul în care nu plătiţi contribuţia obligatorie puteţi să beneficiaţi de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al anumitor boli precum: boli pentru care este necesară izolarea şi tratamentul, internările obligatorii pentru bolnavii psihici în cazurile prevăzute de lege, în cazurile persoanelor care au recomandare de internare într-un spital de la medic etc.

Pentru a vă plăti contribuţiile pentru sănătate, puteţi alege casa de sănătate cu care urmează să colaboraţi. Conform legislaţiei actuale, în România există trei case de asigurări de sănătate, dumneavoastră având posibilitatea să alegeţi pe oricare dintre ele:

 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
 • Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.);
 • Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
Începând din 2014, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, vă pune la dispoziţie o platformă electronică, unde vă puteţi verifica calitatea de asigurat şi data ultimei înscrieri la medicul de familie. Aceasta poate fi accesată, introducând CNP-ul dumneavoastră şi numărul de verificare: http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

1. Drepturile asiguraţilor

Dacă v-aţi asigurat potrivit legii române aveţi următoarele drepturi:

 • să fiţi înscrişi pe lista unui medic de familie, pe care îl alegeţi din lista medicilor de familie care colaborează cu casa de asigurări de sănătate unde plătiţi contribuţiile. Medicul de familie poate fi schimbat după minim 6 luni de la data înscrierii, iar dosarul dumneavoastră trebuie transferat către noul medic de familie;
 • să beneficiaţi de anumite servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale, oferite gratuit sau compensat, în baza calităţii de asigurat;
 • să beneficiaţi de servicii de asistenţă medicală preventivă sau pentru depistarea bolilor;
 • să beneficiaţi de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • să beneficiaţi de servicii medicale de urgenţă;
 • să beneficiaţi de unele servicii de asistenţă stomatologică;
 • să beneficiaţi de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
 • să beneficiaţi de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • să beneficiaţi de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
 • să beneficiaţi cel puţin o dată pe an, de informare din partea casei de asigurări în legătură cu: serviciile de care beneficiaţi, nivelul de contribuţie personală şi a modalităţii de plată a contribuţiilor, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le aveţi în calitate de asigurat.

IMPORTANT! În cazul în care copilul dumneavoastră până în vârsta de 3 ani are nevoie să fie internat la spital puteţi să staţi în spital cu el, fără să plătiţi. De asemenea, puteţi sta în spital dacă sunteţi însoţitor al unei persoane cu o dizabilitate gravă şi medicul consideră necesară prezenţa dumneavoastră.

Aveţi dreptul la confidenţialitatea datelor cu caracter personal, precum şi la confidenţialitatea diagnosticului şi a tratamentului prescris. De asemenea, aveţi dreptul de a primi informaţii concrete şi detaliate, pentru a putea înţelege mai bine starea în care vă aflaţi şi recomandările medicale care vi se adresează.

2. Obligaţiile asiguraţilor

În calitate de persoană asigurată, trebuie să respectaţi următoarele obligaţii:

 • să vă înscrieţi pe lista unui medic de familie şi să anunţaţi medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea dumneavoastră de sănătate;
 • să anunţaţi în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate în legătură cu modificarea datelor de identitate (schimbarea numelui, obţinerea cetăţeniei române) sau a categoriei de asiguraţi din care faceţi parte (de exemplu, dacă vă angajaţi, trebuie să aduceţi o adeverinţă de la angajator sau o dovadă a faptului că sunteţi asigurat);
 • să vă prezentaţi la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru[2];
 • să respectaţi tratamentul şi indicaţiile medicului de familie sau a medicului specialist;
 • să prezentaţi furnizorilor de servicii medicale (medicului de familie, spitalului etc.) documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

Dacă aveţi asigurare de sănătate în România şi vă aflaţi în afara ţării, aveţi dreptul la servicii medicale gratuite, dacă vă aflaţi pe teritoriul statelor cu care România a încheiat documente internaţionale (de ex. Bulgaria) cu prevederi în domeniul sănătăţii. În acest caz puteţi beneficia de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.[3]

În cazul în care aveţi o asigurare de sănătate în România şi vă deplasaţi într-o ţară din Uniunea Europeană, puteţi solicita în mod gratuit un card european de asigurări de sănătate care va fi eliberat de către Casa de Asigurări de Sănătate cu care colaboraţi, acest document fiind valabil pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii. Pentru a obţine acest card, va trebui să depuneţi o cerere, o copie după documentul de identitate (permis de şedere) şi dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani. Acest card vă va acoperi nevoile medicale de bază pe perioada şederii în străinătate, dar nu acoperă costurile pentru persoanele care merg în străinătate cu scopul de a beneficia de tratamente medicale acolo. Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina de web: http://www.casmb.ro/card_european.php

Este bine să ştiţi că, odată întors în România, Casa de Asigurări vă va deconta cheltuielile medicale efectuate în străinătate în limitele aprobate pentru servicii medicale similare în România. Rambursarea cheltuielilor poate avea loc numai în situaţia în care serviciul medical acordat într-un stat membru al Uniunii Europene şi achitat de către asigurat face parte din pachetul de servicii de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.[4]

Documente necesare pentru dovada calităţii de asigurat

Pentru a face dovada calităţii de asigurat, atât Inspectoratul General pentru Imigrări, cât şi medicii de familie, vă vor solicita, de regulă, o adeverinţă de salariat de la angajator (pentru persoanele angajate cu un contract individual de muncă şi coasiguraţi) sau o adeverinţă de asigurat eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate. Documentele necesare pentru eliberarea acestei adeverinţe de asigurat diferă de la caz la caz, motiv pentru care trebuie să vă adresaţi casei de asigurări de sănătate unde plătiţi contribuţiile.

Documente necesare în vederea înscrierii la un medic de familie

În vederea înscrierii la medicul de familie, trebuie să prezentaţi următoarele documente, în funcţie de situaţia particulară în care sunteţi:

1. În situaţia adulţilor:

 • Act identitate (permis de şedere sau carte de rezidenţă în România);
 • Dovada calităţii de asigurat – adeverinţa de salariat sau, după caz, talon de pensie, chitanţa de plată a asigurărilor de sănătate sau carnetul de şomer;
 • Retragerea de la medicul de familie anterior (în cazul celor care aţi mai fost înscris la un alt medic de familie);
 • În cazul persoanelor pensionate pe caz de boală sunt necesare copii după prima şi ultima decizie de pensionare.

2. În situaţia elevilor sau studenţilor cu vârsta până la 26 de ani:

 • Copie după actul de identitate care atestă şederea în România sau certificatul de naştere;
 • Copie după carnetul vizat pe anul şcolar în curs sau adeverinţa de elev/student.

3. Pentru minorii care nu sunt elevi sau studenţi sunt necesare:

 • Copie după certificatul de naştere;
 • Copie după carnetul de vaccinări.

Cardul naţional de sănătate

Începând cu luna septembrie 2014, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a introdus sistemul cardurilor naţionale de sănătate. Astfel, toate persoanele care au o asigurare de sănătate şi care sunt înscrise la un medic de familie vor deţine un astfel de card de sănătate, pe care l-au primit prin poştă sau direct de la ghişeele Casei de Asigurări de Sănătate de care aparţin cu domiciliul.
Cardul naţional de sănătate conţine informaţiile personale şi istoricul dumneavoastră medical. Odata ce primiţi cardul şi documentul anexat acestuia, va trebui să mergeţi la medicul de familie pentru a-l activa şi pentru a primi un cod PIN. La medic, va trebui să răspundeţi la câteva întrebări referitoare la informaţiile ce vor deveni disponibile pe card, potrivit opţiunilor dvs. Medicul de familie vă va oferi mai multe detalii privind datele stocate pe card şi motivele pentru care vi se solicită aceste informaţii.
În cazul în care v-aţi schimbat adresa de la ultima vizită întreprinsă la Casa de Asigurări de Sănătate sau la medicul de familie, ar trebui să verificaţi la adresa respectivă sau să mergeţi la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a vă ridica de acolo cardul.

Este important să activaţi cât mai curând acest card, deoarece nu veţi mai putea beneficia de servicii medicale publice în lipsa acestuia.

Serviciile de asistenţă socială

Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, colectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul la asistenţă socială, în condiţiile legislaţiei române, precum şi ale reglementărilor Uniunii Europene şi ale acordurilor şi tratatelor la care România este parte.
Sistemul de asistenţă socială include sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale.

Beneficiarii serviciilor sociale sunt:

 • persoanele şi familiile aflate în situaţii de dificultate (persoanele şi familiile fără venituri sau cu venituri reduse);
 • persoanele vârstnice;
 • persoanele cu dizabilităţi;
 • persoanele fără adăpost;
 • victimele traficului de persoane;
 • persoanele private de libertate, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

Sistemul de servicii sociale include: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.

Beneficiile de asistenţă socială se împart în mai multe categorii, în funcţie de scopul sau destinaţia acestora şi pot consta în:

 • ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă acordate pentru situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
 • burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie;
 • ajutoare în natură, alimentare şi materiale;
 • facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun;
 • accesul la comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege;
 • alocaţii pentru copii; alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor; indemnizaţii pentru creşterea copiilor; alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi; indemnizaţii de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi etc.

Toţi copiii cetăţeni străini care au un drept de şedere în România pot beneficia de alocaţia pentru copii, care le va fi acordată lunar în baza unei cereri depuse de către părinţi la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Socială din sectorul sau din judeţul în care aceştia au domiciliul. Pentru aceasta trebuie să vă adresaţi instituţiei cu cererea completată, însoţită de o serie de documente în original şi copie: permisul de şedere şi certificatul de naştere al copilului, permisele de şedere ale părinţilor, certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă este cazul), precum şi un număr de cont bancar în care doriţi să vă fie virată lunar alocaţia pentru copil.
Suma pe care un copil o primeşte se modifică periodic. Pentru luna martie 2015 aceasta era de:

 • 200 lei, pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani/respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • 42 lei, pentru copiii între 2 -18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit 18 ani, până la finalizarea studiilor.
 • 82 lei, pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani
Pentru mai multe detalii privind asistenţa socială din România puteţi accesa pagina de web: http://www.mmuncii.ro/ro/domenii/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala-146-view.html sau vă puteţi adresa Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială de la nivelul fiecărui judeţ.

[1] Adeverinţa se întocmeşte după modelul prevăzut de Ordinul Nr. 903 din 19 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative.
[2] Pentru informarea cu privire la această obligație puteți să cereți explicații medicului dumneavoastră de familie sau casei de sănătate unde vă plătiți asigurarea medicală.
[3] Art. 236 Legea nr. 95/2006.
[4] Art. 8 alin. 5 şi 6 din Norma metodologică din 17 iulie 2009 privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobată prin Ordinul CNAS nr. 729/2009.

Textul este preluat din Ghidul Bun venit în România!, publicat în anul 2015.