Protecţia socială

În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă un venit care înlocuieşte, parţial sau total, salariul, ca urmare a unor cauze, precum: bătrâneţe, invaliditate, accident, boală, şomaj, maternitate, deces etc. denumite riscuri asigurate.

Conform legii, angajatorul este obligat să calculeze şi să vireze lunar contribuţiile de asigurări sociale pe care le datorează bugetelor asigurărilor sociale de stat împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale se stabilesc anual, prin bugetul asigurărilor sociale. Pentru anul 2015 cotele plătite de angajator au fost stabilite după cum urmează:

Tipul prestaţiei Contribuţia pentru anul 2015
Pensii și alte asigurări sociale – condiţii normale de muncă – 15,8%

– condiţii deosebite de muncă – 20,8%

– condiţii speciale de muncă – 25,8%

Accidente de muncă şi boli profesionale 0,15 – 0,85%
Sănătate 5,2 %
Concedii şi indemnizaţii de asigurări  sociale de sănătate 0.85%
Şomaj 0,5%
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 0,25%

Cotele de contribuţii individuale de asigurări sociale plătite de salariaţii care dobândesc venituri în baza contractului individual de muncă sunt:

Tipul prestaţiei Contribuţia pentru anul 2015
Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 10,5%
Sănătate 5,5%
Şomaj 0,5%

Baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale plătite de angajaţi este venitul brut realizat lunar.

Pentru orice persoană angajată cu contract individual de muncă este obligatorie plata acestor contribuţii de către angajator. Persoanele detaşate nu plătesc contribuţii de asigurări sociale  în România, motiv pentru care este recomandat ca lucrătorii detaşaţi să încheie individual asigurări de sănătate, conform legii române, pentru a beneficia de servicii medicale și în România, pe perioada detașării.

Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Dacă aveţi permis de şedere pe termen lung sau permis de şedere temporară şi îndepliniţi condiţiile legale puteţi beneficia de toate drepturile oferite de legea română privind protecția socială. Aceste condiţii se referă, în principal, la stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi la vârsta standard pe care trebuie să o împliniţi pentru a avea dreptul la pensie.

La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum și perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte țări în condițiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care România este parte și/sau regulamente comunitare.

În România există cinci tipuri de pensii: pensia pentru limită de vârstă (vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei), pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş[1]. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani, indiferent de sex.

Drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din România, precum şi prestaţiile aferente acestor drepturi se pot transfera în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile reglementate prin acorduri sau convenţii internaţionale la care România este parte. Alături de pensii există și alte drepturi de asigurări sociale precum: tratament balnear, bilete de odihnă pentru asigurați, ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru al familiei acestora[2], pe care le puteți accesa în condițiile legii.

Mai multe detalii puteţi găsi pe pagina de web a Casei Naţionale de Pensii: http://www.cnpas.org/portal/mediatype/html/language/ro/user/anon/page/default.psml?language=en şi în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Asigurări de şomaj

În sistemul asigurărilor pentru şomaj pot fi asiguraţi cetăţenii străini sau apatrizii care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri, în condiţiile legii[3].

Pentru a beneficia de şomaj trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii:

  • aveţi un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni care preced data înregistrării cererii pentru acordarea prestaţiei de şomaj;
  • nu realizaţi venituri sau realizaţi din activităţi autorizate, potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (ISR)[4], în vigoare;
  • nu îndepliniţi condiţiile de pensionare;
  • sunteţi înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială aveţi domiciliul/reședința, dacă aţi avut ultimul loc de muncă ori aţi realizat venituri în acea localitate.

Dacă îndepliniţi condiţiile pentru obţinerea ajutorului de şomaj, dreptul dumneavoastră de şedere va fi prelungit pe toată perioada în care beneficiaţi de acest ajutor, chiar dacă nu mai îndepliniţi condiţiile pentru care vă fusese acordat dreptul de şedere (ex: persoanele care deţin un permis unic, îşi vor putea prelungi dreptul de şedere pentru o perioadă determinată, în cazul în care sunt înscrise ca şomere şi beneficiază de ajutor de şomaj).

IMPORTANT! Nu beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor, pe perioade de 6-12 luni, în funcţie de stagiul de cotizare (1-10 ani). Suma primită ca ajutor de şomaj variază în funcţie de durata contribuţiei la fondul asigurărilor de şomaj şi porneşte de la 75% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data stabilirii acestuia.

Mai multe detalii despre asigurările sociale pentru şomaj puteţi găsi pe pagina de web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă www.anofm.ro sau în legislaţia specifică: Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor sociale pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Detalii privind furnizorii privaţi de formare profesională pot fi găsite pe paginile de web ale agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă şi Autorității Naționale pentru Calificări (ANC)  http://www.anc.edu.ro/.

[1] Art. 51 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

[2] Art. 121 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

[3] Art. 16, lit. e) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

[4] La data publicării ghidului, indicatorul social de referință era de 500 RON.

Textul este preluat din Ghidul Bun venit în România!, publicat în anul 2015.