Deschiderea unei afaceri

Dacă sunteţi cetăţean al unui stat terţ şi doriţi să deschideţi o afacere în România, puteţi face aceasta în două situații:

 • Când urmează să obţineţi un drept de şedere în România (în scopul desfăşurării de activităţi comerciale sau economice);
 • Când aveţi un drept de şedere temporară sau permanentă în România

Când urmează să obțineți un drept de şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale sau economice

În cazul în care sunteți cetățean străin puteți să obțineți un drept de ședere în România în scopul desfășurării unei activități comerciale sau a uneia economice, cu respectarea legislației în vigoare.

Viza de lungă şedere pentru activităţi economice se acordă străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice organizate şi reglementate prin legi speciale şi care prezintă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială, asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei și certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.

Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale se acordă pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine[1], străinilor care urmează să realizeze o investiţie. Avizul se acordă străinilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: prezintă un plan de afaceri, fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean străin, solicitant al avizului, că dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 de euro, pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 de euro, pentru străinii acţionari într-o societate pe acţiuni; vor realiza, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie potrivit planului de afaceri, aducând un aport de capital sau tehnologie în valoare de minimum 100.000 de euro pentru o societate cu răspundere limitată şi de cel puţin 150.000 de euro pentru o societate pe acţiuni; prin activitatea pe care o presupune investiţia propusă, aceasta va crea, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri de muncă pentru o societate pe acţiuni. Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de utilitate şi fezabilitate economică a investiţiei ce urmează a fi implementată de către cetăţeanul străin.

Străinului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi economice i se prelungeşte dreptul de şedere temporară în acest scop dacă prezintă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială; face dovada mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de şedere.

Străinului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi comerciale i se poate prelungi dreptul de şedere temporară, în următoarele condiţii: are avizul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine; deţine legal spaţiul pentru sediul social; este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare; deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 de euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 de euro lunar, dacă este asociat.

Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineşte următoarele condiţii: activitatea societăţii comerciale se desfăşoară în conformitate cu planul de afaceri; obiectul activităţii desfăşurate este cel iniţial ori o continuare sau un rezultat al acestuia; deţine legal spaţiul pentru sediul social; este acţionar sau asociat al societăţii comerciale, cu atribuţii de conducere sau de administrare; investiţia este concretizată în aport de capital sau tehnologie în valoare de 70.000 de euro, în cazul acţionarului, sau 50.000 de euro, în cazul asociatului, şi în crearea a cel puţin 15 locuri de muncă, în cazul acţionarului, respectiv 10 locuri de muncă, în cazul asociatului; deţine mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin 700 de euro lunar, dacă este acţionar, şi 500 de euro lunar, dacă este asociat, obţinute din activitatea desfăşurată pe teritoriul României. Pe locurile de muncă nou create trebuie să fie încadrate cu persoane angajate cu normă întreagă de muncă, în condiţiile legii.

În cazul investiţiilor de cel puţin 150.000 de euro sau dacă au fost create cel puţin 25 de locuri de muncă, dovada mijloacelor de întreţinere se poate face şi cu alte documente legale. Pentru investiţiile de cel puţin 200.000 de euro sau dacă au fost create cel puţin 50 de locuri de muncă, nu este necesară dovada mijloacelor de întreţinere. Dreptul de şedere temporară în acest scop se prelungeşte succesiv pentru perioade de până la un an, iar în cazul străinilor care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 500.000 de euro sau că au creat peste 50 de locuri de muncă cu normă întreagă, dreptul de şedere se prelungeşte pe perioade de 3 ani.

Când aveţi un drept de şedere în România

Cetățenii străini cu un drept de ședere în România au dreptul să inițieze o afacere, prin înființarea unei societăți comerciale. Societățile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.

Legea[2] prevede mai multe tipuri de societăți comerciale: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acțiuni; d) societate în comandită pe acțiuni; e) societate cu răspundere limitată.

Dintre aceste forme cea mai des întâlnită este societatea cu răspundere limitată – SRL, aceasta fiind singura care poate fi înființată de către o singură persoană[3] asociat unic. Numărul maxim de asociați pentru acest tip de societate poate să fie de 50. Pentru a înființa o societate cu răspundere limitată – SRL, capitalul social trebuie să fie de minim 200 lei.

O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată – SRL. O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

Etapele constituirii unei societăți comerciale:

 • rezervarea denumirii firmei (denumirea societății), care se face la Registrul Național al Registrului Comerțului sau la reprezentanțele sale din fiecare județ[4];
 • redactarea a două documente: actul constitutiv și statutul. În aceste documente vor fi trecute: datele de identificare ale societății (adresă, nume, date de contact), numărul asociaților, condițiile existenței societății, aportul adus de fiecare asociat, modul în care se împart și se distribuie profitul și pierderile etc. Un element important îl reprezintă obiectul de activitate al firmei. Acesta cuprinde domeniul de activitate, activitatea principală și activități secundare. Acestor activități le corespunde un cod CAEN[5] pentru activități (un cod pentru activitatea principală și mai multe pentru cele secundare);
 • obținerea dovezii privind situaţia contului firmei (a capitalului social). Valoarea capitalului social diferă, în funcție de tipul de societate pe care doriți să îl înființați. Dacă pentru SRL capitalul social este de minim 200 RON, în cazul societății pe acțiuni sau al societății în comandită pe acțiuni, acesta nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Dovada capitalului o puteți obține de la o bancă, prin extras de cont, imediat după ce constituiți contul societății comerciale;
 • obținerea cazierului fiscal/cazierelor fiscale pentru asociatul unic sau pentru asociații societății comerciale. Acestea se obțin de la Administrația Finanțelor Publice din sectorul/judeţul unde aveți domiciliul sau reședința. Pentru acest document trebuie să depuneți personal sau printr-un împuternicit cu procură specială (făcută la notarul public) următoarele documente: o cerere, o copie după cazierul judiciar[6] și o taxă pe care puteţi să o plătiți la sediul administrației finanțelor publice. Dacă solicitați cazierul fiscal de urgență, acesta vi se va elibera pe loc;
 • dovada spațiului pentru sediu social. Această dovadă se poate face  prin intermediul unui contract de închiriere, înregistrat la Administrația Financiară din raza teritorială a imobilului închiriat sau cu un contract de vânzare-cumpărare. De asemenea, mai puteți să faceți această dovadă și cu contract de subînchiriere, contract de comodat etc. La această dovadă trebuie să depuneți: acordul Asociației de proprietari – dacă este cazul;  acordul vecinilor – dacă este cazul;

Actele sus-menționate, alături de o copie după actele de identitate/pașaport ale asociaților, acordul asociaților, specimenele de semnătură, dovada taxelor plătite se depun la Biroul Unic din cadrul Registrului Comerțului.

În condițiile în care nu dispuneți de timpul necesar pentru obținerea acestor documente puteți să apelați la serviciile unor specialiști. Serviciile sunt contra cost, iar valoarea acestor onorarii este între 200 și 1000 RON[7].

În prezent, Registrul Național al  Registrului Comerțului asigură anumite servicii și on-line, cum ar fi: cerere de înregistrare a unei societăți comerciale, verificare disponibilității denumirii firmei etc. Mai multe detalii găsiți accesând pagina de web:

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal.

Modalitățile de informare disponibile pentru Registrul Național al Registrului Comerțului, la ora actuală sunt:

 • tel. centrală: (+40-21) 316.08.17; 316.08.18; 316.08.24
 • prin fax, la nr. (+4021) 316 08 29
 • prin poșta electronică e-mail: onrc@onrc.ro
 • direct la sediul din Bulevardul Unirii nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, București, prin Biroul de furnizare informații de la parter
 • Online, prin accesarea serviciului RECOM: http://recom.onrc.ro.

După depunerea actelor veți obține un certificat care va conține un cod unic de înregistrare (CUI). Pe baza acestui certificat puteți să iniţiaţi propriu-zis afacerea dumneavoastră. Desfăşurarea oricăror acte de comerţ în România se impozitează şi, pe toată durata activității firmei, va trebui să plătiţi impozitele conform profitului pe care îl veţi obţine.

O altă modalitate mai simplă pentru deschiderea unei afaceri este înregistrarea ca persoană fizică autorizată – PFA. Conform legii[8] persoana fizică autorizată este o persoană care poate să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă. Pentru deschiderea unui PFA este necesar să obţineţi un cod de înregistrare fiscală de la Administraţia Financiară şi să vă înregistraţi la Registrul Comerţului. Pentru mai multe detalii vă sugerăm să vă adresați Registrului Comerțului și să vizitați: http://www.onrc.ro/romana/formalitati_pf.php

Cota de impozit pe profit este la ora actuală de 16%. Impozitul calculat se declară și se plătește trimestrial până la data de 25 a lunii următoare pentru trimestrul încheiat.

Potrivit Codul fiscal[9], în România cota standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) este de 24% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. Pentru anumite bunuri și servicii se aplică o cotă redusă de TVA de 9% (precum: medicamente, cărți, ziare și periodice, cazare la hotel, taxele la muzee sau biletele de cinema etc.) sau de 5% (pentru livrarea locuințelor cu scopuri sociale, cum sunt căminele de bătrâni și pensionari, casele de copii etc.).

[1] Pentru informații despre Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine trebuie să vă adresați Inspectoratului General pentru Imigrări sau Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

[2] Art. 2 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, revizuită.

[3] Art. 5, alin. 2 din Legea 31/1990: Societatea cu răspundere limitată se poate constitui și prin actul de voință al unei singure persoane.

[4] Registrul Comerțului este organizat pe 2 niveluri: nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și care funcționează pe lângă fiecare Tribunal. Nivel național reprezentat de Oficiul Național al Registrului Comerțului ce funcționează în subordinea Ministerului Justiției

[5] CAEN reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. De exemplu activitatea de Transporturi interurbane de călători pe calea ferată are codul 491.

[6] Cazierul judiciar se eliberează de secția de poliție de unde aveți domiciliul sau reședința.

[7] Informația cu privire la valoare sumei a fost preluată de pe internet, ca urmare a unei cercetări efectuate la mai mulți furnizori de astfel de servicii.

[8] Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

[9] La data de iunie 2015.

Textul este preluat din Ghidul Bun venit în România!, publicat în anul 2015.